Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Royal Canin® Spaaractie Najaar 2017

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Royal Canin® Spaaractie Najaar 2017, die georganiseerd wordt door Royal Canin Nederland B.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Poort van Veghel 4930, 5466 SB te Veghel, KvK-nummer: 16040100 (‘Actie’).
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website royalcanin.nl/spaaractie ('Website').
 4. De Actie is tijdelijk en loopt van maandag 9 oktober 2017 tot en met zondag 3 december 2017 ("Actieperiode").

 

II. Deelname

 1. Deelname aan de Actie geschiedt door aankoop van (één van) de volgende 'Actieproducten' (droogvoeding) bij een dierenspeciaalzaak of tuincentrum:
  Royal Canin® Feline Breed Nutrition kat: 400 gram t/m 4 kg;
  Royal Canin® Feline Care Nutrition kat: 400 gram t/m 4 kg;
  Royal Canin® Feline Health Nutrition kat: 400 gram t/m 4 kg;
  Royal Canin® Breed Health Nutrition hond: 500 gram t/m 4 kg;
  Royal Canin® Size Health Nutrition hond: 500 gram t/m 4 kg;
  Royal Canin® Lifestyle Health Nutrition hond: 1,5 kg t/m 4 kg.
 2. Bonusverpakkingen, natvoeding en veterinaire voeding zijn uitgesloten en de Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. OP = OP.
 3. Deelnemer aan de Actie is:
  • een ieder die gedurende de Actieperiode één of meerdere Actieproducten aankoopt bij een dierenspeciaalzaak of tuincentrum.
  • vervolgens spaarzegels aanvraagt door inzending van de kassabon/factuur op één van de wijzen vermeld in artikel III en IV van deze Actievoorwaarden (via de Website of de Scoupy-app). Daarbij geldt dat de kassabon/factuur in ieder geval de volgende gegevens dient te bevatten: de aankoopprijs, de naam van het product, de naam en locatie van de verkoper en de datum en het tijdstip van aankoop. Bewaar de kassabon/factuur goed!
  • bij besteding van iedere € 5,- aan één of meerdere Actieproducten bij een dierenspeciaalzaak of tuincentrum ontvangt u één (1) elektronische spaarzegel via de Website of de Scoupy-app.
  • bij besteding van minimaal € 25,- aan Actieproducten en na verzameling van de vijfde (5e) spaarzegel ontvangt u een elektronische spaarvoucher ter waarde van € 5,- via de Website of de SCOUPY app.
  • verzilvering van een spaarvoucher geschiedt door aankoop gedurende de Actieperiode van één of meerdere accessoires (non-food producten) voor uw hond of kat ter waarde van minimaal € 5,- bij een dierenspeciaalzaak of tuincentrum en inzending van de desbetreffende kassabon/factuur.
  • zend de kassabon/factuur van het honden- of kattenaccessoire uiterlijk op zondag 31 december 2017 in op één van de wijzen vermeld in artikel III en IV van deze Actievoorwaarden (via de Website of de Scoupy-app). Daarbij geldt dat de kassabon/factuur van het honden- of kattenaccessoire in ieder geval de volgende gegevens dient te bevatten: de aankoopprijs, de naam van het product, de naam en locatie van de winkel waar u het accessoire aankoopt en de datum en het tijdstip van aankoop. Bewaar de kassabon/factuur goed!
  • na het inzenden van de kassabon/factuur ontvangt u € 5,- retour per verzilverde spaarvoucher. 
   ('Deelnemer').
 4. Per persoon en per adres kunnen maximaal twee (2) spaarvouchers worden verzilverd.
 5. Iedere kassabon/factuur kan slechts één (1) keer worden ingediend.

 

III. Inzenden van de kassabon/factuur via de Website

 1. Via de Website wordt de Deelnemer doorverwezen naar een website van Scoupy. Voor deelname aan de Actie via de Website is het aanmaken van een account bij Scoupy verplicht.
 2. Indien de Deelnemer de kassabon/factuur via de Website wenst in te zenden, dient een scan of foto van de originele kassabon/factuur alsmede alle overige (contact)informatie waar om wordt verzocht, via de Website te worden geüpload en verzonden. De ingevulde gegevens dienen overeen te komen met de gegevens op de kassabon/factuur. De aankoopdatum die op de kassabon/factuur staat vermeld dient te vallen binnen de Actieperiode.

IV. Inzenden van de kassabon/factuur via de Scoupy-app

 1. Indien de Deelnemer de kassabon/factuur via de Scoupy-app wenst in te zenden, dient de Scoupy-app te worden gedownload (via de Apple App Store of via Google Play). Daarnaast is het aanmaken van een account bij Scoupy verplicht.
 2. Indien de Deelnemer de kassabon/factuur via de Scoupy-app wenst in te zenden, dient een scan of foto van de originele kassabon/factuur alsmede alle overige (contact)informatie waar via de Scoupy-app om wordt verzocht, via de Scoupy-app te worden geüpload en verzonden. Gegevens die via de Scoupy-app worden ingevuld dienen overeen te komen met de gegevens op de kassabon/factuur. De aankoopdatum die op de kassabon/factuur staat vermeld dient te vallen binnen de Actieperiode.

V. Retournering € 5,-

 1. De Deelnemer dient de originele kassabonnen/facturen goed te bewaren totdat hij/zij het verzilverde bedrag heeft ontvangen. Indien de Deelnemer de originele kassabonnen/facturen niet binnen één (1) week nadat Royal Canin hierom heeft verzocht, kan overleggen – als bewijs van rechtmatige deelname – kan Royal Canin de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op teruggave van het verzilverde bedrag of enige (schade)vergoeding.
 2. Na controle van de verstrekte (contact)gegevens en de kassabonnen/facturen wordt het bedrag van € 5,- waar de desbetreffende Deelnemer aanspraak op kan maken binnen drie (3) weken uitgekeerd aan de Deelnemer door overboeking naar het opgegeven IBAN-nummer. Overboeking vindt alleen plaats naar een Nederlandse betaalrekening (niet zijnde een spaar- of kinderrekening).
 3. Wanneer onverhoopt binnen voornoemde termijn het geldbedrag niet is ontvangen op het opgegeven IBAN-nummer, dan kan dit tot uiterlijk zes (6) weken na afloop van Actieperiode gemeld worden aan Royal Canin via het contactformulier op de Website.

VI.Diversen

 1. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van Royal Canin, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 2. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste kassabonnen/facturen of spaarzegels/spaarvouchers verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin. 

VII. Aansprakelijkheid

 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van kassabonnen/facturen en/of spaarzegels/spaarvouchers.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden (waaronder begrepen de deelnemende dierenspeciaalzaken en tuincentra). 

VIII. Privacy 

 1. De Deelnemers dienen (contact)gegevens in te vullen op de Website of via de Scoupy-app. Deze persoonsgegevens worden door Royal Canin en Scoupy uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij anders aangegeven door de Deelnemer. Slotbepalingen Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website.In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier op de Website.Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Royal Canin Nederland B.V.