Bij Royal Canin®, doen we alles voor hond & kat.

ACTIEVOORWAARDEN ROYAL CANIN® SPEELCIRCUIT SPAARACTIE

I.           Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Royal Canin® Speelcircuit Spaaractie, die georganiseerd wordt door Royal Canin Nederland B.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Poort van Veghel 4930, 5466 SB te Veghel, KvK-nummer: 16040100 (‘Actie’).
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.royalcanin.nl/speelcircuit ('Website').
 4. De Actie is tijdelijk en loop van maandag 18 juni 2018 tot en met zondag 10 augustus 2018 ("Actieperiode").

 

II.          Deelname

 1. Deelname aan deze Actie geschiedt middels een Royal Canin® speelcircuit Spaaractie spaarkaart ("Spaarkaart(en)"). Spaarkaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar tot en met 10 augustus 2018 bij deelnemende dierenartspraktijken in Nederland.
 2. Deelname aan de Actie geschiedt door aankoop van twee of meer van de volgende "Actieproducten" bij één van de deelnemende dierenartspraktijken in Nederland:
 • Royal Canin® Urinary S/O High Dilution Diet - kat: 1,5kg t/m 7kg
 • Royal Canin® Urinary S/O Diet - kat: 400 gram t/m 9kg
 • Royal Canin® Urinary S/O Moderate Calorie Diet - kat: 1,5kg t/m 9kg
 • Royal Canin® Urinary S/O Diet portie kip, rund of vis - kat: doos à 12 porties x 100g (géén losse portiezakjes)
 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode minimaal drie (3) Actieproducten met een totaalwaarde van minimaal € 100,- (inclusief BTW) aankoopt bij één (1) van de deelnemende dierenartspraktijken in Nederland, en vervolgens één (1) volle Spaarkaart inlevert bij de dierenartspraktijk waar de Actieproducten zijn aangekocht ("Deelnemer"). Daarbij geldt dat de Spaarkaart de volgende gegevens dient te bevatten: (i) ten minste drie (3) stempels/parafen van de dierenartspraktijk waar de Actieproducten zijn aangekocht, en (ii) de naam, verpakkingsgrootte en het aankoopbedrag van ieder van de aangekochte Actieproducten. 
 2. Deelnemers ontvangen bij een volle spaarkaart één (1) gratis speelcircuit voor katten ter waarde van ongeveer € 20,- (zolang de voorraad strekt). De speelcircuit zal worden overhandigd door de dierenartspraktijk bij inlevering van een volle Spaarkaart. De speelcircuit is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld en/of andere producten.
 3. Maximaal één speelcircuit per persoon/adres/huishouden.
 4. Om aanspraak te kunnen maken op de gratis speelcircuit kan u worden gevraagd de originele kassabon(nen) van de aankoop van Actieproducten te overleggen, als bewijs van rechtmatige deelname. Indien de originele kassabon(nen) niet binnen één (1) week overlegd kan/kunnen worden, kan Royal Canin de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op de gratis speelcircuit of enige (schade)vergoeding.
 5. Deelname is uitgesloten voor (a) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) medewerkers van Royal Canin, en (c) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 6. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste spaarkaarten of kassabonnen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving of de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.


IV.        Aansprakelijkheid

 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de spaarkaart.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden (waaronder begrepen de deelnemende dierenartsenpraktijken).


V.         Slotbepalingen

 1. Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website.
 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier op de Website.
 3. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Royal Canin Nederland B.V.